8 Titles

All Books

Cover for DEVELOPMENT PRIORITIES OF PEDAGOGICAL SCIENCES IN THE XXI CENTURY DEVELOPMENT PRIORITIES OF PEDAGOGICAL SCIENCES IN THE XXI CENTURY
А. О. Bessarab, M. D. Diachenko, Jan Grzesiak, O. I. Ivanytsky, Yu. A. Kuzmenko, O. V. Ponomarenko, T. O. Pushkarova, N. M. Blahun, I. O. Stashevska, A. V. Sushchenko, L. O. Sushchenko, T. I. Sushchenko, L. V. Orshansky, M. V. Pahuta
October 16, 2019
Cover for INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TRAINING AND EDUCATION INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TRAINING AND EDUCATION
А. О. Bessarab, O. I. Ivanytsky, A. V. Sushchenko, Dariush Skalski, L. O. Sushchenko, T. I. Sushchenko, L. V. Mova, L. L. Мakarenko, O. S. Khyzhna, V. M. Slabko
February 6, 2020
Cover for INTEGRATION OF TRADITIONAL AND INNOVATION PROCESSES IN MODERN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY INTEGRATION OF TRADITIONAL AND INNOVATION PROCESSES IN MODERN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
Valentyna Afanasenko, Liudmyla Aleksіeіenko-Lemovska, Zinoviia Karpenko, Oksana Melnyk, Mariia Stasiuk, Hanna Varina; Iryna Tamozhska, Nataliia Vydolob
December 24, 2019
Cover for METHODOLOGICAL CULTURE OF AN EDUCATOR: HISTORY AND MODERNITY METHODOLOGICAL CULTURE OF AN EDUCATOR: HISTORY AND MODERNITY
Jan Grzesiak, O. V. Kvas, O. Nevmerzhytska, L. V. Orshansky, M. V. Pahuta, I. O. Stashevska
November 6, 2019
Cover for PEDAGOGICAL SCIENCE IN THE XXI CENTURY: STATE AND DEVELOPMENT TRENDS PEDAGOGICAL SCIENCE IN THE XXI CENTURY: STATE AND DEVELOPMENT TRENDS
Jan Grzesiak, O. Nevmerzhytska, L. V. Orshansky, M. V. Pahuta, I. O. Stashevska, L. O. Sushchenko, V. M. Slabko, L. L. Мakarenko
November 1, 2019
Cover for PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY IN XXI CENTURY: METHODOLOGICAL FRAMEWORK OF THE ACTIVITIES OF PSYCHOLOGIST AND EDUCATOR PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY IN XXI CENTURY: METHODOLOGICAL FRAMEWORK OF THE ACTIVITIES OF PSYCHOLOGIST AND EDUCATOR
А. О. Bessarab, O. I. Ivanytskyi, O. M. Kikinezhdi, I. R. Petrovska, T. I. Sushchenko, V. V. Zarytska, N. M. Falko, O. I. Kononenko, O. S. Khyzhna, L. L. Мakarenko
February 5, 2020
Cover for TOPICAL ISSUES OF HISTORY OF EDUCATION AND COMPARATIVE EDUCATION TOPICAL ISSUES OF HISTORY OF EDUCATION AND COMPARATIVE EDUCATION
Maryna Boichenko, Zhanna Cherniakova, Iryna Chystiakova, Nataliia Kokhanova, Larysa Korzh-Usenko, Nataliia Kovalenko, Iryna Parkhomenko, Alina Sbruieva, Yuliia Shulha, Yurii Taraban
May 25, 2020