8 Titles

All Books

Cover for COMPREHENSION OF THE FORMATION OF THE WORLD IN DIFFERENT PHILOSOPHICAL APPROACHES COMPREHENSION OF THE FORMATION OF THE WORLD IN DIFFERENT PHILOSOPHICAL APPROACHES
Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, V. V. Okorokova, I. М. Orlenko, S. S. Romanenko, H. V. Shypunov, T. V. Andrushchenko, Yu. S. Yushkevych, A. F. Karas; V. A. Bodak
November 20, 2019
Cover for DEVELOPMENT TRENDS OF SCHOLARLY KNOWLEDGE IN PHILOSOPHY, SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCES DEVELOPMENT TRENDS OF SCHOLARLY KNOWLEDGE IN PHILOSOPHY, SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCES
O. A. Dolzhenkov, L. M. Dunayeva, N. P. Hedikova, L. M. Khyzhniak, T. V. Matiuk, G. V. Muzychenko, S. M. Naumkina, O. B. Petinova, O. V. Poluiaktova, I. I. Pronoza, S. I. Rostetska, I. V. Shaposhnykova, H. P. Shchedrova, H. V. Shypunov, M. Prokop
October 31, 2019
Cover for HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF CULTURAL CIVILIZATION PROCESS HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF CULTURAL CIVILIZATION PROCESS
L. S. Tarasiuk, V. Yu. Chekanov, V. G. Kosmyna, I. G. Kudrya, M. Yu. Predeina, V. Z. Popov, Y. O. Horiunova, T. S. Tymoshenko
October 17, 2019
Cover for LEADING TENDENCIES IN HUMANITIES: PHILOSOPHICAL, HISTORICAL AND POLITICAL CONTEXTS LEADING TENDENCIES IN HUMANITIES: PHILOSOPHICAL, HISTORICAL AND POLITICAL CONTEXTS
Y. Horiunova, V. G. Kosmyna, I. G. Kudrya, V. Z. Popov, M. Yu. Predeina, L. S. Tarasiuk, T. S. Tymoshenko, V. Yu. Chekanov
October 18, 2019
Cover for MODERN PHILOSOPHY IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION MODERN PHILOSOPHY IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, N. P. Hapon, Yu. А. Dobrolyubska, A. F. Karas, V. V. Okorokova, I. М. Orlenko, S. S. Romanenko, A. S. Synytsia, P. Sodomora, M. Prokop, Yu. S. Yushkevych, S. V. Vozniak; V. A. Bodak
January 14, 2020
Cover for PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL CHALLENGES OF THE STUDY OF MODERN SOCIETY PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL CHALLENGES OF THE STUDY OF MODERN SOCIETY
T. V. Andrushchenko, V. V. Melnyk, Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, O. Yе. Gomilko, N. P. Hapon, A. F. Karas, V. V. Okorokova, I. М. Orlenko, S. S. Romanenko, H. V. Shypunov, M. Prokop, A. S. Synytsia, Yu. S. Yushkevych
November 19, 2019
Cover for PHILOSOPHY AND VALUES OF THE MODERN CULTURE PHILOSOPHY AND VALUES OF THE MODERN CULTURE
Bratasiuk М. H., Gomilko O. Yе., A. А. Kravchenko, V. V. Poliuha, L. V. Ryzhak, Yu. O. Shabanova, N. V. Skotna, M. В. Stoliar, S. V. Vozniak; V. A. Bodak
February 24, 2020
Cover for THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN HISTORICAL SCIENCE: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES AND PROSPECTS FOR UKRAINE THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN HISTORICAL SCIENCE: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES AND PROSPECTS FOR UKRAINE
Y. O. Horiunova, V. G. Kosmyna, I. G. Kudrya, Yu. M. Malchyn, V. Z. Popov, M. Yu. Predeina, А. Rusnachenko, L. S. Tarasiuk, T. S. Tymoshenko, V. Yu. Chekanov, B. V. Chirko, V. A. Chumak
October 17, 2019