ПЕДАГОГІКА XXI СТОЛІТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Authors

В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Харківський національний педагогічний університетімені Г. С. Сковороди; Н. С. Гевчук, Кам’янець-Подільський національний університетімені Івана Огієнка; Н. В. Жиляк, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»; Ю. К. Власенко, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»; O. Yu. Hubina, Kyiv National Transport University; І. О. Зайцева, Сумський державний університет; М. І. Замелюк, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської області; І. В. Іванова, Черкаський державний бізнес-коледж; О. В. Ілліна, Житомирський державний університет імені Івана Франка; А. В. Кіпенський, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; О. С. Пономарьов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; С. М. Коляденко, Житомирський державний університет імені Івана Франка; І. В. Літяга, Житомирський державний університет імені Івана Франка; В. М. Михайлов, Інститут державного управління та наукових дослідженьз цивільного захисту; І. Ю. Мосякова, Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець»; Т. В. Надім’янова, Дрогобицький державний педагогічний університетімені Івана Франка; T. V. Pylaieva, National Academy of the National Guard of Ukraine; О. М. Слободянюк, Вінницький національний технічний університет; Х. О. Соломчак, Міжнародний Європейський університет; І. В. Таможська, Навчально-науковий інститут міжнародної освітиХарківського національного університету імені В. Н. Каразіна; С. М. Куліш, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Н. І. Шетеля, Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв»; Н. З. Дудник, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; С. А. Тітаренко, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; М. М. Чепіль, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; В. П. Атаманчук, Національний центр «Мала академія наук України»; П. С. Атаманчук; А. Б. Ревть, Дрогобицький державний педагогічний університетімені Івана Франка; Л. С. Токарук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; М. О. Васильєва-Халатнікова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Н. М. Чернуха, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Цзіпін Дін, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. М. Шахрай, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України; Р. С. Гурін, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; І. М. Д’яченко, Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради; С. В. Гордійчук, Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради; І. М. Круковська, Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради; Л. Л. Журавська, Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради; К. Г. Магрламова, Дніпровський державний медичний університет; Н. В. Майєр, Київський національний лінгвістичний університет; А. О. Шевчук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; В. В. Бєсєда; Ю. В. Рібцун, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України; С. В. Чупахіна, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; В. В. Стинська, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Synopsis

Педагогіка XXI століття: сучасний стан та тенденції розвитку : колективна монографія : у 2 ч. / відп. за випуск О. Є. Карпенко. Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. 964 с.

Chapters

 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ДОСВІД ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
  В. В. Ворожбіт-Горбатюк
 • ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ
  Н. С. Гевчук, Н. В. Жиляк, Ю. К. Власенко
 • INTRODUCTION OF THE BRITISH EXPERIENCE OF USING ONLINE LEARNING INTO THE SYSTEM OF UKRAINIAN EDUCATION IN THE CONDITIONS OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC
  O. Yu. Hubina
 • ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  І. О. Зайцева
 • ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ЕТНОПЕДАГОГІКА ДИТИНСТВА. СІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА»
  М. І. Замелюк
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРОВІДПОВІДНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ
  І. В. Іванова
 • ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З РІЗНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГРУПАМИ
  О. В. Ілліна
 • РОЗВИТОК ІНТЕЛІГЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЯК ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ ХХІ СТОЛІТТЯ
  А. В. Кіпенський, О. С. Пономарьов
 • ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ В УМОВАХ ЗВО
  С. М. Коляденко
 • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»
  І. В. Літяга
 • ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
  В. М. Михайлов
 • ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ УКРАЇНСЬКИХ І ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗРОСТАННЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ АВТОНОМІЇ
  І. Ю. Мосякова
 • ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  Т. В. Надім’янова
 • LEADING TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DISTANCE EDUCATION IN GREAT BRITAIN
  T. V. Pylaieva
 • АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
  О. М. Слободянюк
 • РІВЕНЬ АКТУАЛЬНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ ІНТЕРЕСУ ДО ЗАНЯТЬ ТУРИЗМОМ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
  Х. О. Соломчак
 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЙ І ПОНЯТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ
  І. В. Таможська, С. М. Куліш
 • АКСІОРОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕМПІРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ
  Н. І. Шетеля
 • ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА СИСТЕМА ОСВІТИ
  Н. З. Дудник
 • РОЗВИТОК КОМУНІКАБЕЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ГРИ
  С. А. Тітаренко
 • ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНИ
  М. М. Чепіль
 • STEM-ІНТЕГРАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ОСВІТИ
  В. П. Атаманчук, П. С. Атаманчук
 • ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ
  А. Б. Ревть
 • СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  Л. С. Токарук, М. О. Васильєва-Халатнікова, Н. М. Чернуха, Цзіпін Дін
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ЇХНЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
  В. М. Шахрай
 • ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Р. С. Гурін
 • СУЧАСНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ ОСВІТИ ТА ГЕНЕРАЛЬНИЙ ЦІННІСНИЙ ВЕКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
  І. М. Д’яченко, С. В. Гордійчук, І. М. Круковська, Л. Л. Журавська
 • ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ З ВИВЧЕННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
  К. Г. Магрламова
 • ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ І КУЛЬТУРИ
  Н. В. Майєр
 • ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ
  А. О. Шевчук
 • ГЕНЕРАЛЬНА ФОРМУЛА КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕННЬ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОМОТОРИКИ
  В. В. Бєсєда
 • ЛОГОПСИХОКОМПЕНСАЦІЙНА РОБОТА З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
  Ю. В. Рібцун
 • ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ
  С. В. Чупахіна, В. В. Стинська

Author Biographies

В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Харківський національний педагогічний університетімені Г. С. Сковороди

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Н. С. Гевчук, Кам’янець-Подільський національний університетімені Івана Огієнка

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Н. В. Жиляк, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

кандидат психологічних наук, викладач кафедри соціальної роботи та психології

Ю. К. Власенко, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

кандидат політичних наук, викладач кафедри соціальної роботи та психології

O. Yu. Hubina, Kyiv National Transport University

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Foreign Philology and Translation Department

І. О. Зайцева, Сумський державний університет

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов

М. І. Замелюк, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської області

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти

І. В. Іванова, Черкаський державний бізнес-коледж

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу

О. В. Ілліна, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних технологій

А. В. Кіпенський, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор технічних наук, професор, декан факультету соціально-гуманітарних технологій

О. С. Пономарьов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами імені академіка Івана Зязюна

С. М. Коляденко, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальних технологій

І. В. Літяга, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних технологій

В. М. Михайлов, Інститут державного управління та наукових дослідженьз цивільного захисту

кандидат наук з державного управління, доцент, заступник начальника з наукової роботи

І. Ю. Мосякова, Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець»

кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, докторант Мелітопольский дердавний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Запорізька область, директор

Т. В. Надім’янова, Дрогобицький державний педагогічний університетімені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

T. V. Pylaieva, National Academy of the National Guard of Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages

О. М. Слободянюк, Вінницький національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, очільниця сектору розвитку персоналу та практик академічної доброчесності

Х. О. Соломчак, Міжнародний Європейський університет

доктор філософії, доцент кафедри туризму та освітнього менеджменту

І. В. Таможська, Навчально-науковий інститут міжнародної освітиХарківського національного університету імені В. Н. Каразіна

доктор педагогічних наук, доцент кафедри мовної підготовки № 1

С. М. Куліш, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри українознавства

Н. І. Шетеля, Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв»

кандидат психологічних наук, доцент, заслужений працівник культури України, директор

Н. З. Дудник, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

С. А. Тітаренко, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології

М. М. Чепіль, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

В. П. Атаманчук, Національний центр «Мала академія наук України»

доктор філологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання

П. С. Атаманчук

доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України (відділення фізики та астрономії), експерт Наукової ради Міністерства освіти і науки України, експерт Національного фонду досліджень України, віце-президент Академічного товариства Міхала Балудянського (Словаччина), Заслужений працівник освіти України

А. Б. Ревть, Дрогобицький державний педагогічний університетімені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

Л. С. Токарук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки

М. О. Васильєва-Халатнікова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки

Н. М. Чернуха, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки

Цзіпін Дін, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірантка кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки

В. М. Шахрай, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії інституційного виховання

Р. С. Гурін, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки

І. М. Д’яченко, Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін

С. В. Гордійчук, Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради

доктор педагогічних наук, кандидат біологічних наук, доцент, проректор з навчальної роботи

І. М. Круковська, Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін

Л. Л. Журавська, Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради

методист відділу технічних засобів навчання

К. Г. Магрламова, Дніпровський державний медичний університет

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки міжнародного факультету

Н. В. Майєр, Київський національний лінгвістичний університет

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій

А. О. Шевчук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу

В. В. Бєсєда

кандидат педагогічних наук, незалежний експерт

Ю. В. Рібцун, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу логопедії

С. В. Чупахіна, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти

В. В. Стинська, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика

Cover for ПЕДАГОГІКА XXI СТОЛІТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Published
December 24, 2021