6 Titles

All Books

Cover for CHALLENGES OF STUDY, CONSERVATION AND INTERPRETATION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE CHALLENGES OF STUDY, CONSERVATION AND INTERPRETATION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE
V. M. Halyk, H. Z. Hrytsenko, V. I. Ilnytskyi, M. D. Haliv; O. М. Sytnyk
November 18, 2019
Cover for CHRONOLOGY IN THE TIMELINE OF HISTORICAL KNOWLEDGE CHRONOLOGY IN THE TIMELINE OF HISTORICAL KNOWLEDGE
V. M. Andryeyev, M. D. Haliv, H. Z. Hrytsenko, V. I. Ilnytskyi, V. V. Masnenko, O. M. Petrechko, O. М. Sytnyk, V. P. Yaremchuk
November 18, 2019
Cover for MODERN PROBLEMS OF HISTORY OF SCIENCE AND BIOGRAPHICAL STUDY MODERN PROBLEMS OF HISTORY OF SCIENCE AND BIOGRAPHICAL STUDY
Bey Roman, Hordenko Svetlana, Kovalenko Natallia, Korzun Olena, Kotsur Nadiya, Melnyk Victoriia, Orekhivskyi Volodymyr, Vergunov Viktor
December 13, 2019
Cover for RELEVANT RESEARCH OF HISTORICAL SCIENCES RELEVANT RESEARCH OF HISTORICAL SCIENCES
V. M. Andryeyev, R. V. Bey, I. S. Boroday, H. Z. Hrytsenko, N. P. Kovalenko, V. V. Melnyk, V. D. Orekhivskyi, N. B. Shchebetyuk, Y. O. Stetsyk, O. М. Sytnyk, V. P. Telvak, V. A. Vergunov, I. M. Vergunova, B. M. Yanyshyn, V. P. Yaremchuk
October 11, 2019
Cover for THE MAKING OF MODERN UKRAINE: HUMAN SOCIETY IN HISTORIOGRAPHIC DISCOURSE THE MAKING OF MODERN UKRAINE: HUMAN SOCIETY IN HISTORIOGRAPHIC DISCOURSE
S. R. Liakh, I. O. Serdiuk, H. F. Turchenko, Y. V. Popenko, F. H. Тurchenko, O. M. Ihnatusha, Yu. O. Kahanov
January 20, 2020
Cover for THE ROLE OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY IN THE ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE MODERN WORLD THE ROLE OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY IN THE ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE MODERN WORLD
Dobrolyubska Yuliia, Likhachova Olga, Oriekhova Svetlаna, Prysiazhniuk Oleksii
December 28, 2019