3 Titles

All Books

Cover for CHALLENGES OF STUDY, CONSERVATION AND INTERPRETATION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE CHALLENGES OF STUDY, CONSERVATION AND INTERPRETATION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE
V. M. Halyk, H. Z. Hrytsenko, V. I. Ilnytskyi, M. D. Haliv; O. М. Sytnyk
November 18, 2019
Cover for CHRONOLOGY IN THE TIMELINE OF HISTORICAL KNOWLEDGE CHRONOLOGY IN THE TIMELINE OF HISTORICAL KNOWLEDGE
V. M. Andryeyev, M. D. Haliv, H. Z. Hrytsenko, V. I. Ilnytskyi, V. V. Masnenko, O. M. Petrechko, O. М. Sytnyk, V. P. Yaremchuk
November 18, 2019
Cover for RELEVANT RESEARCH OF HISTORICAL SCIENCES RELEVANT RESEARCH OF HISTORICAL SCIENCES
V. M. Andryeyev, R. V. Bey, I. S. Boroday, H. Z. Hrytsenko, N. P. Kovalenko, V. V. Melnyk, V. D. Orekhivskyi, N. B. Shchebetyuk, Y. O. Stetsyk, O. М. Sytnyk, V. P. Telvak, V. A. Vergunov, I. M. Vergunova, B. M. Yanyshyn, V. P. Yaremchuk
October 11, 2019