ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА КРАЇНИ: ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Authors

Г.Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів; А.А. Шкиптань, Університет митної справи та фінансів; Ю.О. Майборода, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»; С.В. Михайлов, Національний університет водного господарства та природокористування; Н.Б. Савіна, Національний університет водного господарства та природокористування; Є.В. Михайлова, Національний університет водного господарства та природокористування; В.І. Міщенко, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; С.В. Науменкова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О.В. Немировська, Державний податковий університет; А.І. Суховій, ТОВ «Сингента»; Silvia Dulschi, State University of Moldova; Іон Дульський, Державний університет Молдови; З.В. Ковальчук, Київський національний університет будівництва та архітектури; Furculița Tatiana Tudor, Academy of Public Administration (Chișinău, Republic of Moldova); О.В. Габрилевич, Національний університет водного господарства та природокористування; Д.В. Нікитенко, Національний університет водного господарства та природокористування; Anatoly Griza, Odessa National Academy of Food Technologies; А.А. Дюк, Вінницький національний аграрний університет; І.В. Іванчук, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О.І. Малишкін; Д.С. Маслов, Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України; О.І. Качановський, Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»; І.Ф. Стефанів, Західноукраїнський національний університет; В.А. Кармазін, Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Н.В. Кармазіна, Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування, Таврійській національний університет імені В. І. Вернадського; О.Ю. Монастирська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Ю.Ю. Монастирська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О.О. Титаренко, Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; О.В. Царенко, Аудиторська палата України

Synopsis

Економічна система країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 жовтня 2022 р.). – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. – 112 с.

Chapters

 • СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
 • ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ЄВРОПІ ТА ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ
  Г.Є. Богородицька, А.А. Шкиптань
 • ПРОБЛЕМИ СТАТИСТИЧНОЇ ОЦІНКИ УЧАСТІ КРАЇН У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ
  Ю.О. Майборода
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 • ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  С.В. Михайлов, Н.Б. Савіна
 • ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЕКСТЕРНАЛІЇВ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ
  Є.В. Михайлова
 • НАПРЯМИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ
  В.І. Міщенко, С.В. Науменкова
 • РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЮ ЯК ІНСТРУМЕНТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУ
  О.В. Немировська
 • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  А.І. Суховій
 • ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
 • PARTICIPATION OF CITIZENS IN LOCAL GOVERNMENT
  Silvia Dulschi
 • СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЕКЗИСТЕЇЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ
  Іон Дульський
 • ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ СУСПІЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
  З.В. Ковальчук
 • MEASURING PUBLIC ADMINISTRATION PERFORMANCE ACCORDING TO THE OUTLINED DIMENSIONS
  Furculița Tatiana Tudor
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
 • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
  О.В. Габрилевич, Д.В. Нікитенко
 • THE INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS ON THE ECONOMY AND BUSINESS MANAGEMENT IN UKRAINE
  Anatoly Griza
 • ПРІОРИТЕТНІСТЬ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
  А.А. Дюк
 • ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  І.В. Іванчук
 • ПРИЙОМИ СВОТ – АНАЛІЗУ: ПРИКЛАД ФОРМАЛІЗАЦІЇ
  О.І. Малишкін
 • ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВИХ БЛАГ ТА ПУБЛІЧНИХ БЛАГ
  Д.С. Маслов
 • ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 • МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ
  О.І. Качановський
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 • НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ РІВНЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
  І.Ф. Стефанів
 • БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
 • СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПРОЦЕДУР, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ШАХРАЙСТВОМ ПІД ЧАС АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
  В.А. Кармазін
 • ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
  Н.В. Кармазіна
 • МЕХАНІЗМ ПІДГОТОВКИ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  О.Ю. Монастирська
 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
  Ю.Ю. Монастирська
 • ВАЖЛИВІСТЬ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ПОКРАЩЕННІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА РИНКУ КАПІТАЛІВ
  О.О. Титаренко
 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
  О.В. Царенко

Author Biographies

Г.Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносинах та регіональних студій

А.А. Шкиптань, Університет митної справи та фінансів

студент

Ю.О. Майборода, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин

С.В. Михайлов, Національний університет водного господарства та природокористування

здобувач

Н.Б. Савіна, Національний університет водного господарства та природокористування

доктор економічних наук, професор

Є.В. Михайлова, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат філологічних наук, докторант

В.І. Міщенко, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

доктор економічних наук, професор, завідувач сектору цифрової економіки

С.В. Науменкова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів

О.В. Немировська, Державний податковий університет

кандидат економічних наук, докторант кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки

А.І. Суховій, ТОВ «Сингента»

керівниця відділу регіонального маркетингу

Silvia Dulschi, State University of Moldova

Doctor, Associate Professor

Іон Дульський, Державний університет Молдови

кандидат історичних наук, доцент

З.В. Ковальчук, Київський національний університет будівництва та архітектури

здобувач другого магістерського рівня

Furculița Tatiana Tudor, Academy of Public Administration (Chișinău, Republic of Moldova)

PhD

О.В. Габрилевич, Національний університет водного господарства та природокористування

здобувач

Д.В. Нікитенко, Національний університет водного господарства та природокористування

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, підприємства і міжнародного бізнесу

Anatoly Griza, Odessa National Academy of Food Technologies

Graduate Student of the Department of Accounting and Auditing

А.А. Дюк, Вінницький національний аграрний університет

доктор економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємницької діяльності

І.В. Іванчук, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

магістр

О.І. Малишкін

доктор економічних наук, професор, експерт з обліку та оподаткування (м. Київ)

Д.С. Маслов, Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу розвитку підприємництва

О.І. Качановський, Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

заступник директора

І.Ф. Стефанів, Західноукраїнський національний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу

В.А. Кармазін, Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студент

Н.В. Кармазіна, Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування, Таврійській національний університет імені В. І. Вернадського

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку

О.Ю. Монастирська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

магістр

Ю.Ю. Монастирська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

магістр

О.О. Титаренко, Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

студентка

О.В. Царенко, Аудиторська палата України

доктор економічних наук, професор, Голова комітету з контролю якості аудиторських послуг

Cover for ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА КРАЇНИ: ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ
Published
October 31, 2022
Categories