АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Authors

А. П. Бурляй, Центр міграційних досліджень Варшавського університету; М. А. Дем’янчук, Центр міграційних досліджень Варшавського університету; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; К. В. Євтушенко, Національний авіаційний університет; С. В. Смерічевська, Національний авіаційний університет; Tetiana Paliienko, National University of Kyiv-Mohyla Academy; Olena Palchuk, Kyiv National University of Technologies and Design; А. М. Рахімі, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; І. С. Скороход, Волинський національний університет імені Лесі Українки; В. В. Видобора, Одеський національний економічний університет; А. В. Зайченко, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Гуань Жань, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; І. В. Кицюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки; М. В. Музиченко, Державний біотехнологічний університет; В. Є. Намонюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; І. Ю. Шморгун, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Є. В. Котух, Державний податковий університет; І. В. Лебедєв, Державний вищий навчальний заклад «Одеський національний економічний університет»; І. Я. Софіщенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Д. Р. Андрухович, Державний податковий університет; М. Я. Кобеля-Звір, Львівський торговельно-економічний університет; О. Д. Вовчак, Львівський національний університет імені Івана Франка; С. О. Лебеденко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; А. І. Новоселець, Державний біотехнологічний університет; М. О. Пашкуда, Державний торговельно-економічний університет; О. С. Пилипенко, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»; В. І. Рожко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; М. М. Хаустов, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України; О. К. Юрченко, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України; О. В. Сторожук, Центральноукраїнський національний технічний університет; О. В. Заярнюк, Центральноукраїнський національний технічний університет; О. М. Кобзар, Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України; І. П. Соловій, Національний лісотехнічний університет України; Я. В. Панчишин, Національний лісотехнічний університет України; Ю. К. Маслов, Громадська організація «Альянс відновлення України»; Я. І. Маркус, Королівський інститут сертифікованих експертів нерухомості; В. М. Покачайло, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»; Я. С. Сергєєва, Донбаська державна машинобудівна академія; О. І. Скрипник, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Г. П. Бортніков, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»; Ю. О. Боцман, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Н. В. Наконечна, Львівський державний університет внутрішніх справ; Д. А. Пастухов, Вінницький національний аграрний університет; В. В. Погорільська, Вінницький національний аграрний університет; В. С. Брайко, Університет митної справи та фінансів; В. М. Гужва, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Synopsis

Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку в контексті євроінтеграції України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 22 вересня 2023 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. – 160 с.

Chapters

 • ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
 • СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ВИМУШЕНОГО ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ЖИТТЯ ВОЄННИХ МІГРАНТІВ З УКРАЇНИ В ПОЛЬЩІ
  А. П. Бурляй, М. А. Дем’янчук
 • СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК
  К. В. Євтушенко, С. В. Смерічевська
 • INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE EUROPEAN INTEGRATION CONTEXT: THE UKRAINIAN EXPERIENCE
  Tetiana Paliienko
 • UKRAINIAN EDUCATION IN MODERN REALITIES: OPPORTUNITIES AND PROSPECTS
  Olena Palchuk
 • ФІНСЬКА ЕКОСИСТЕМА СТАРТАПІВ: ДОСВІД УСПІХУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
  А. М. Рахімі
 • ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СПІЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  І. С. Скороход
 • ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
 • ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НОВИХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ: КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
  В. В. Видобора
 • ОГЛЯД ТЕОРІЙ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗУМІННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ
  А. В. Зайченко
 • СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
 • ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
  Гуань Жань
 • РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: НОВІ ВИМОГИ ДО НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
  І. В. Кицюк
 • АМБІТНІ СПГ-ПРОЄКТИ ЯК ЗАПОРУКА ЛІДЕРСТВА НА СВІТОВОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ
  М. В. Музиченко
 • РОЛЬ СТАРТАПІВ У РОЗРОБЦІ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  В. Є. Намонюк
 • МАТРИЦЯ БОСТОНСЬКОЇ КОНСАЛТИНГОВОЇ ГРУПИ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ СТАЛОГО МІЖНАРОДНОГО ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
  І. Ю. Шморгун
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 • ПРІОРИТЕТИ ТА ВИКЛИКИ ТОКЕНІЗАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ЦІЛЬОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ
  Є. В. Котух
 • ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ «ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: УКРАЇНА»: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО ЕТАПУ
  І. В. Лебедєв
 • ІМПЕРАТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
  І. Я. Софіщенко
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВІЙНИ
  Д. Р. Андрухович
 • ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  М. Я. Кобеля-Звір, О. Д. Вовчак
 • ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ В ІНТЕРАКТИВНОМУ МАРКЕТИНГУ: РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ В НАДАННІ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО СЕРВІСУ
  С. О. Лебеденко
 • ДЕТЕРМІНАНТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
  А. І. Новоселець
 • ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
  М. О. Пашкуда
 • АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ РИЗИКІВ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  О. С. Пилипенко
 • РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ
  В. І. Рожко
 • ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ СТАРТАПІВ
  М. М. Хаустов, О. К. Юрченко
 • РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 • УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРАКТИК В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
  О. В. Сторожук, О. В. Заярнюк
 • ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 • МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВАРТОСТІ КОМПЕНСАЦІЙНИХ СХЕМАМ У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
  О. М. Кобзар
 • РАМКОВІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  І. П. Соловій, Я. В. Панчишин
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 • ЖИТЛО ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
  Ю. К. Маслов, Я. І. Маркус, В. М. Покачайло
 • ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У КРАЇНАХ ЄС ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ АДАПТАЦІЇ ДО ДІЮЧОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ
  Я. С. Сергєєва
 • СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  О. І. Скрипник
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 • ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА ВИМІР ІНФЛЯЦІЇ
  Г. П. Бортніков
 • СВІТОВА ПРАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ ТА ДЕРЖАВИ НА ВТОРИННОМУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  Ю. О. Боцман
 • ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
  Н. В. Наконечна
 • ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ ЯК СИСТЕМА ОТРИМАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
  Д. А. Пастухов
 • ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БАНКУ
  В. В. Погорільська
 • БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
 • РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АУДИТІ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  В. С. Брайко
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 • ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЗРІЛОСТІ
  В. М. Гужва

Author Biographies

А. П. Бурляй, Центр міграційних досліджень Варшавського університету

доктор економічних наук, професор

М. А. Дем’янчук, Центр міграційних досліджень Варшавського університету; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

доктор економічних наук, доцент

К. В. Євтушенко, Національний авіаційний університет

здобувач ступеню Ph.D. за ОНП «Маркетинг»

С. В. Смерічевська, Національний авіаційний університет

доктор економічний наук, професор, в.о. завідувач кафедри логістики

Tetiana Paliienko, National University of Kyiv-Mohyla Academy

Postgraduate Student at the Department of Economics

Olena Palchuk, Kyiv National University of Technologies and Design

Ph.D. in Economics, Associate Professor

А. М. Рахімі, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

студентка

І. С. Скороход, Волинський національний університет імені Лесі Українки

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами

В. В. Видобора, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики

А. В. Зайченко, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

аспірант кафедри економіки та маркетингу

Гуань Жань, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант

І. В. Кицюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами

М. В. Музиченко, Державний біотехнологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри глобальної економіки

В. Є. Намонюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат економічних наук, доцент

І. Ю. Шморгун, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри міжнародної економіки

Є. В. Котух, Державний податковий університет

доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри кримінальних розслідувань

І. В. Лебедєв, Державний вищий навчальний заклад «Одеський національний економічний університет»

доктор економічних наук, доцент

І. Я. Софіщенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доцент кафедри міжнародної економіки

Д. Р. Андрухович, Державний податковий університет

аспірантка кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки

М. Я. Кобеля-Звір, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

О. Д. Вовчак, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансових технологій та консалтингу

С. О. Лебеденко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу

А. І. Новоселець, Державний біотехнологічний університет

аспірант кафедри глобальної економіки

М. О. Пашкуда, Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства

О. С. Пилипенко, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

доцент кафедри управління та адміністрування

В. І. Рожко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

М. М. Хаустов, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України

аспірант

О. К. Юрченко, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України

аспірант

О. В. Сторожук, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

О. В. Заярнюк, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

О. М. Кобзар, Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України

старший науковий співробітник, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

І. П. Соловій, Національний лісотехнічний університет України

професор кафедри екологічної економіки та бізнесу

Я. В. Панчишин, Національний лісотехнічний університет України

аспірант кафедри екологічної економіки та бізнесу

Ю. К. Маслов, Громадська організація «Альянс відновлення України»

професор, доктор політичних наук, кандидат економічних наук, Заслужений економіст України, голова громадської організації

Я. І. Маркус, Королівський інститут сертифікованих експертів нерухомості

кандидат економічних наук, Заслужений експерт Українського товариства оцінювачів, Заслужений член-кореспондент

В. М. Покачайло, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

аспірант відділу економіко-математичного моделювання та інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічних досліджень

Я. С. Сергєєва, Донбаська державна машинобудівна академія

аспірант кафедри менеджменту

О. І. Скрипник, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

аспірант кафедри соціоекономіки та управління персоналом

Г. П. Бортніков, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

провідний науковий співробітник, кандидат економічних наук

Ю. О. Боцман, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Н. В. Наконечна, Львівський державний університет внутрішніх справ

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку

Д. А. Пастухов, Вінницький національний аграрний університет

студент

В. В. Погорільська, Вінницький національний аграрний університет

студентка факультету обліку і аудиту

В. С. Брайко, Університет митної справи та фінансів

аспірант кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування

В. М. Гужва, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, професор кафедри інформаційних систем в економіці

Cover for АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Published
September 29, 2023
Categories