VECTORS OF THE DEVELOPMENT OF PHILOLOGICAL SCIENCES AT THE MODERN STAGE

Authors

N. I. Andreichuk, Ivan Franko National University of Lviv; O. A. Babelyuk, Lviv State University of Life Safety; V. D. Bialyk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University; M. Yu. Ivanchenko, Lviv State University of Life Safety; I. M. Kolegaeva, Odesa I. I. Mechnikov National University; O. V. Koliasa, Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko; A. A. Marchyshyna, Kamianets-Podilskiy National Ivan Ohiienko University; L. V. Matsevko-Bekerska, Ivan Franko National University of Lviv; Kh. B. Melko, Kyiv National Linguistic University; I. M. Osovska, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University; O. S. Palchevska, Lviv State University of Life Safety; G. I. Prihodko, Zaporizhzhia National University; O. O. Prikhodchenko, Zaporizhzhia National University; L. V. Strochenko, Odesa I. I. Mechnikov National University; O. V. Tyshchenko, Lviv State University of Life Safety

Synopsis

VECTORS OF THE DEVELOPMENT OF PHILOLOGICAL SCIENCES AT THE MODERN STAGE

Chapters

Author Biographies

N. I. Andreichuk, Ivan Franko National University of Lviv

Doctor of Philology, Professor at the Hryhoriy Kochur Department of Translation Studies and Contrastive Linguistics (chap. 1)

O. A. Babelyuk, Lviv State University of Life Safety

Doctor of Philology, Professor at the Department of Foreign Languages and Translation (chap. 2)

V. D. Bialyk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Doctor of Philology, Professor, Chair of the Department of Communicative Linguistics and Translation (chap. 3)

M. Yu. Ivanchenko, Lviv State University of Life Safety

Candidate of Philological Science, Assosiate Professor at the Department of Foreign Languages and Translation (chap. 4)

I. M. Kolegaeva, Odesa I. I. Mechnikov National University

Doctor of Philological Sciences, Professor, Head of the Chair of Lexicology and Stylistics of the English Language, Romance-Germanic Philology Department (chap. 5)

O. V. Koliasa, Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko

Candidate of Philology, Associate Professor at the Department of Germanic Languages and Translation (chap. 6)

A. A. Marchyshyna, Kamianets-Podilskiy National Ivan Ohiienko University

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of the English Language (chap. 7)

L. V. Matsevko-Bekerska, Ivan Franko National University of Lviv

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor, Head of World Literature Department (chap. 8)

Kh. B. Melko, Kyiv National Linguistic University

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Korunets Department of English Philology and Translation (chap. 9)

I. M. Osovska, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Doctor of Philology, Professor at the Department of Germanic, General and Comparative Linguistics (chap. 10)

O. S. Palchevska, Lviv State University of Life Safety

Ph.D., Associate Professor at the Department of Foreign Languages and Translation Studies (chap. 11)

G. I. Prihodko, Zaporizhzhia National University

Doctor of Philological Sciences, Professor at the Department of English Philology (chap. 12)

O. O. Prikhodchenko, Zaporizhzhia National University

Associate Professor at the Department of Foreign Languages for Specific Purposes (chap. 13)

L. V. Strochenko, Odesa I. I. Mechnikov National University

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Chair of Lexicology and Stylistics of the English Language (chap. 14)

O. V. Tyshchenko, Lviv State University of Life Safety

Doctor of Philology, Professor at the Department of Foreign Languages and Translation Studies (chap. 15)

Cover for VECTORS OF THE DEVELOPMENT OF PHILOLOGICAL SCIENCES AT THE MODERN STAGE
Published
October 30, 2019
Categories