TRADITIONS AND INNOVATIONS IN TEACHING PHILOLOGICAL DISCIPLINES

Authors

N. I. Andreichuk, Ivan Franko National University of Lviv; O. A. Babelyuk, Lviv State University of Life Safety; V. D. Bialyk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University; L. I. Bieliekhova, Kherson State University; M. Yu. Fedurko, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University; Feliks Czyżewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Κ. Μ. Ivanochko, Drogobych State Pedagogical Ivan Franko University; M. Yu. Ivanchenko, Lviv State University of Life Safety; I. M. Kolegaeva, Odesa I. I. Mechnikov National University; O. V. Koliasa, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University; V. V. Kotovych, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University; O. P. Kushlyk, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University; L. V. Matsevko-Bekerska, Ivan Franko National University of Lviv; P. V. Matskiv, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University; G. I. Prihodko, Zaporizhzhia National University; O. O. Prikhodchenko, Zaporizhzhia National University; V. M. Smagliy, Odessa National Maritime University; L. V. Strochenko, Odesa I. I. Mechnikov National University; A. O. Tsapiv, Kherson State University; N. F. Venzhynovych, Uzhhorod National University; Ya. P. Yaremko, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University

Synopsis

TRADITIONS AND INNOVATIONS IN TEACHING PHILOLOGICAL DISCIPLINES

Chapters

Author Biographies

N. I. Andreichuk, Ivan Franko National University of Lviv

Doctor of Philology, Professor at Hryhoriy Kochur Department of Translation Studies and Contrastive Linguistics (chap. 1)

O. A. Babelyuk, Lviv State University of Life Safety

Doctor of Philology, Professor at the Department of Foreign Languages and Translation (chap. 2)

V. D. Bialyk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Communicative Linguistics and Translation (chap. 3)

L. I. Bieliekhova, Kherson State University

Doctor of Philology, Professor, Professor at the Department of the English Language and Methodology of its Teaching (chap. 4)

M. Yu. Fedurko, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University

Doctor of Philological Sciences, Professor, Head of the Department Philological Disciplines and Methods of Their Teaching in Primary School (chap. 5)

Feliks Czyżewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr. hab., prof. (chap. 5)

Κ. Μ. Ivanochko, Drogobych State Pedagogical Ivan Franko University

Candidate of Philology, Associate Professor at the Department of Ukrainian Language (chap. 6)

M. Yu. Ivanchenko, Lviv State University of Life Safety

Candidate of Philological Science, Assosiate Professor at the Department of Foreign Languages and Translation (chap. 7)

I. M. Kolegaeva, Odesa I. I. Mechnikov National University

Doctor of Philological Sciences, Professor, Head of the Chair of Lexicology and Stylistics of the English Language, Romance-Germanic Philology Department (chap. 8)

O. V. Koliasa, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

Candidate of Philology, Associate Professor at the Department of Germanic Languages and Translation (chap. 9)

V. V. Kotovych, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Philological Disciplines and Methods of Their Teaching in Primary School (chap. 10)

O. P. Kushlyk, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University

Doctor of Philology, Professor at the Ukrainian Language Department (chap. 11)

L. V. Matsevko-Bekerska, Ivan Franko National University of Lviv

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor, Head of the World Literature Department, Faculty of Foreign Languages (chap. 12)

P. V. Matskiv, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

Doctor of Philological Sciences, Professor, Head of the Department of the Ukrainian Language (chap. 13)

G. I. Prihodko, Zaporizhzhia National University

Doctor of Philological Sciences, Professor at the Department of English Philology (chap. 14)

O. O. Prikhodchenko, Zaporizhzhia National University

Associate Professor at the Department of Foreign Languages for Specific Purposes (chap. 15)

V. M. Smagliy, Odessa National Maritime University

PhD, Assistant Professor, Head of the Philology Department (chap. 16)

L. V. Strochenko, Odesa I. I. Mechnikov National University

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Chair of Lexicology and Stylistics of the English Language (chap. 17)

A. O. Tsapiv, Kherson State University

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Translation Studies and Applied Linguistics, Postdoctoral Student at the Department of the English Language and Methodology of its Teaching (chap. 18)

N. F. Venzhynovych, Uzhhorod National University

Doctor of Philological Sciences, Professor at the Ukrainian Language Department (chap. 19)

Ya. P. Yaremko, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University

Doctor of Philology, Professor at the Ukrainian Language Department, Dean of the Faculty of Philology (chap. 20)

Cover for TRADITIONS AND INNOVATIONS IN TEACHING PHILOLOGICAL DISCIPLINES
Published
November 20, 2019
Categories